Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

U Odeljenju za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na oblast trgovine, turizma i telekomunikacija i to: izradu predloga prioritetnih oblasti finansiranja; pripremu predloga finansijskog plana za izradu zakona kojim se uređuje budžet Ministarstva; izradu plana izvršenja budžeta iz nadležnosti Odeljenja za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije; izradu cikličnih tromesečnih planova i mesečnih planova na dnevnom nivou;  pripremu preuzimanja i plaćanja obaveza i praćenje osnovanosti plaćanja; knjigovodstvene poslove; usaglašavanje Glavne knjige Trezora sa pomoćnim (knjigovodstvenim) evidencijama Ministarstva; poslove u vezi sa realizacijom programa i projekata koji se finansiraju iz donacija; pripremu i izradu periodičnih i godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta i završnog računa koji se podnosi Upravi za trezor; izradu informacija, internih procedura i uputstva u vezi sa tekućim finansiranjem; praćenje propisa iz oblasti finansija; saradnju sa Ministarstvom finansija, Fondom za razvoj i drugim institucijama  i korisnicima u vezi sa realizacijom programa i projekata iz nadležnosti Odeljenja; koordinaciju rada sa ostalim unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Odeljenju za ekonomsko-finansijske poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za planiranje, izradu budžeta i izveštavanje;
  2. Odsek za izvršenje budžeta.