Одељење за економско-финансијске послове

У Одељењу за економско-финансијске послове обављају се послови који се односе на област трговине, туризма и телекомуникација и то: израду предлога приоритетних области финансирања; припрему предлога финансијског плана за израду закона којим се уређује буџет Министарства; израду плана извршења буџета из надлежности Одељења за текућу годину у складу са Законом о буџету Републике Србије; израду цикличних тромесечних планова и месечних планова на дневном нивоу;  припрему преузимања и плаћања обавеза и праћење основаности плаћања; књиговодствене послове; усаглашавање Главне књиге Трезора са помоћним (књиговодственим) евиденцијама Министарства; послове у вези са реализацијом програма и пројеката који се финансирају из донација; припрему и израду периодичних и годишњег извештаја о извршењу буџета и завршног рачуна који се подноси Управи за трезор; израду информација, интерних процедура и упутства у вези са текућим финансирањем; праћење прописа из области финансија; сарадњу са Министарством финансија, Фондом за развој и другим институцијама  и корисницима у вези са реализацијом програма и пројеката из надлежности Одељења; координацију рада са осталим унутрашњим јединицама у Министарству, као и други послови из ове области.

У Одељењу за економско-финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за планирање, израду буџета и извештавање;
  2. Одсек за извршење буџета.