Grupa za selekciju, obuku i razvoj kadrova

U Grupi za selekciju, obuku i razvoj kadrova obavljaju se poslovi koji se odnose na: regrutovanje, selekciju i prijem novih kadrova, i to: sprovođenje internog i javnog konkursa, izbornog postupka selekcije, odabira i prijema kandidata u radni odnos na izvršilačkim radnim mestima, kao i državnih službenika na položaju; pripremu predloga za Vladu za postavljenja državnih službenika na položaj po sprovedenoj proceduri; pripremu i izradu izveštaja u vezi raspisanih konkursa; pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova u Ministarstvu, analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem državnih službenika i nameštenika; izradu i realizaciju plana obuke; praćenje uticaja obuke na učinak državnih službenika i nameštenika i praćenje razvoja karijere zaposlenih vezano za njihovo napredovanje; pripremu posebnog programa obuke državnih službenika; uvođenje u posao novoprimljenih državnih službenika i nameštenika, kao i pripravnika, praćenje i prijavljivanje državnih službenika za polaganje državnog stručnog ispita; saradnju sa konsultantskim institucijama koje se bave obukom i drugim vidovima edukacije državnih službenika i nameštenika, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.