Група за селекцију, обуку и развој кадрова

У Групи за селекцију, обуку и развој кадрова обављају се послови који се односе на: регрутовање, селекцију и пријем нових кадрова, и то: спровођење интерног и јавног конкурса, изборног поступка селекције, одабира и пријема кандидата у радни однос на извршилачким радним местима, као и државних службеника на положају; припрему предлога за Владу за постављења државних службеника на положај по спроведеној процедури; припрему и израду извештаја у вези расписаних конкурса; припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова у Министарству, анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем државних службеника и намештеника; израду и реализацију плана обуке; праћење утицаја обуке на учинак државних службеника и намештеника и праћење развоја каријере запослених везано за њихово напредовање; припрему посебног програма обуке државних службеника; увођење у посао новопримљених државних службеника и намештеника, као и приправника, праћење и пријављивање државних службеника за полагање државног стручног испита; сарадњу са консултантским институцијама које се баве обуком и другим видовима едукације државних службеника и намештеника, као и други послови из ове области.