Odeljenje za ljudske resurse

U Odeljenju za ljudske resurse obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje usaglašenosti primene zakona i drugih propisa u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa; praćenje, primenu i unapređenje propisa u oblasti radnih odnosa; analizu kadrovskih potreba i pripremu nacrta kadrovskog plana Ministarstva; pružanje savetodavne podrške zaposlenima po pitanjima radnog okruženja, jednakosti polova i zaštite od zlostavljanja; praćenje i staranje o ujednačenosti sprovođenja postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika i pružanje savetodavne podrške rukovodiocima unutrašnjih jedinica u postupku evaluacije učinka zaposlenih; saradnju sa drugim državnim organima u vezi sa sprovođenjem strategije upravljanja ljudskim resursima; pripremu i izradu akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu; izradu akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa i van radnog odnosa; pružanje stručne podrške u sprovođenju postupka utvrđivanja odgovornosti državnih službenika i nameštenika, pripremu izjašnjenja na žalbe Žalbenoj komisiji Vlade i učestvovanje u pripremi izjašnjenja na tužbe iz radnih sporova; koordinaciju rada ostalih unutrašnjih jedinica u oblasti ljudskih resursa, unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta; automatsku obradu podataka i vođenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima; vođenje personalnih, kadrovskih evidencija, kao i drugih evidencija iz delokruga rada; vođenje propisane dokumentacije za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih; sprovođenje internog i javnog konkursa, izbornog postupka selekcije, odabira i prijema kandidata u radni odnos; pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova u Ministarstvu, analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem državnih službenika i nameštenika; izradu i realizaciju plana obuke; praćenje uticaja obuke na učinak državnih službenika i nameštenika i praćenje razvoja karijere zaposlenih vezano za njihovo napredovanje; pripremu posebnog programa obuke državnih službenika; uvođenje u posao novoprimljenih državnih službenika i nameštenika, kao i pripravnika, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Odeljenju za ljudske resurse obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za pravne i stručno-operativne poslove

2. Grupa za selekciju, obuku i razvoj kadrova.