Одељење за људске ресурсе

У Одељењу за људске ресурсе обављају се послови који се односе на: праћење и обезбеђивањe усаглашености примене закона и других прописа у области управљања и развоја људских ресурса; праћење, примену и унапређење прописа у области радних односа; анализу кадровских потреба и припрему нацрта кадровског плана Министарства; пружање саветодавне подршке запосленима по питањима радног окружења, једнакости полова и заштите од злостављања; праћење и старање о уједначености спровођења поступка вредновања радне успешности државних службеника и пружање саветодавне подршке руководиоцима унутрашњих јединица у поступку евалуације учинка запослених; сарадњу са другим државним органима у вези са спровођењем стратегије управљања људским ресурсима; припрему и израду акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; израду аката који се односе на права и обавезе запослених из радног односа и ван радног односа; пружање стручне подршке у спровођењу поступка утврђивања одговорности државних службеника и намештеника, припрему изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе и учествовање у припреми изјашњења на тужбе из радних спорова; координацију рада осталих унутрашњих јединица у области људских ресурса, унутрашњег уређења и систематизације радних места; аутоматску обраду података и вођење информационог система за управљање људским ресурсима; вођење персоналних, кадровских евиденција, као и других евиденција из делокруга рада; вођење прописане документације за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање запослених; спровођење интерног и јавног конкурса, изборног поступка селекције, одабира и пријема кандидата у радни однос; припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова у Министарству, анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем државних службеника и намештеника; израду и реализацију плана обуке; праћење утицаја обуке на учинак државних службеника и намештеника и праћење развоја каријере запослених везано за њихово напредовање; припрему посебног програма обуке државних службеника; увођење у посао новопримљених државних службеника и намештеника, као и приправника, као и други послови из ове области.

У Одељењу за људске ресурсе образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за правне и стручно-оперативне послове

2. Група за селекцију, обуку и развој кадрова.