Kontrola internet prodaje rezanog duvana

Na osnovu informacija i saznanja kojima je raspolagao Sektor tržišne inspekcije u prethodnom periodu su vršene inspekcijske kontrole prometa rezanog duvana, duvanskih proizvoda i pribora za duvan na pijačnim tezgama. U realizaciji ovih  kontrola tržišna inspekcija je pijačnim upravama pružila stručnu pomoć u upoznavanju sa odredbama i primeni Zakona o trgovini, posebno u delu obaveze pijace da obezbedi da lica koja prodaju robu na pijaci imaju svojstvo trgovca. U cilju sveobuhvatnosti ovih kontrola u inspekcijski nadzor su uključene i komunalna inspekcija i komunalna policija sa nadzorom prometa ove vrste robe izvan prodajnih objekata i na javnim površinama.

 U dosadašnjim inspekcijskim kontrolama, izvršen je inspekcijski nadzor na prodajnim prostorima 60 pijaca na teritoriji Republike Srbije u kojima je zatečeno 15 lica koja su neovlašćeno obavljala promet rezanog duvana na pijačnim tezgama. Od zatečenih lica oduzeto je  više kilograma rezanog duvana kao i pribora za duvan.

Konstantnim prisustvom tržišnih inspektora na terenu, kao i aktivnim učešćem samih pijačnih uprava u sprovođenju propisa na prostoru pijaca, uočeno je da se  prodaja rezanog duvana sve više premešta na internet stranice u vidu nuđenja i dostave na kućnu adresu od strane fizičkih lica.

Kako takvih oglasnih poruka ima sve više na internet domenima, korisnicima Nacionalnih internet domena Srbije, oglašivačima i prenosiocima oglasnih poruka Sektor tržišne inspekcije ukazuje na zakonsku regulativu i njihovu obavezu u skladu sa propisima:

     – odredbama člana 15. Zakona o duvanu („Sl.gl.RS“, br.101/2005, 63/2006…..4/2011) zabranjeno je stavljanje u promet rezanog ili na drugi način usitnjenog duvana, a odredbama članova od 38. do 51. propisani su uslovi i način za obavljanje trgovine na veliko i malo duvanom i duvanskim proizvodima;

     – odredbama člana 64. Zakona o oglašavanju („Sl.gl.RS“, br.79/2005) zabranjeno je oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda;

     – odredbama člana 11. Zakona o trgovini („Sl.gl.RS“,br. 53/2010) propisano je svojstvo trgovca koje može obavljati trgovinu;

       – odredbama člana 21. Zakona o elektronskoj trgovini („Sl.gl.RS“,br. 41/2009) propisana je obaveza privrednih društava da tržišnim inspektorima bez odlaganja pokažu ili dostave potrebne podatke i dokumentaciju u vezi sa predmetom nadzora.

Povodom uočene pojave nezakonitog oglašavanja prodaje rezanog duvana i duvanskih proizvoda preko interneta, tržišni inspektori će u narednom periodu otpočeti inspekcijski nadzor ovakvog oblika nedozvoljenog oglašavanja i trgovine. U ovim kontrolama, pored lica koje se oglašava i obavlja promet robe na način koji je zakonom zabranjen, inspekcijskim nadzorom će biti obuhvaćeni i prenosioci oglasnih poruka i privredna društva koja su nosioci registrovanih internet domena.

Sektor tržišne inspekcije