Кoнтрoлa интeрнeт прoдaje рeзaнoг дувaнa

На основу информација и сазнања којима је располагао Сектор тржишне инспекције у претходном периоду су вршене инспекцијске контроле промета резаног дувана, дуванских производа и прибора за дуван на пијачним тезгама. У реализацији ових  контрола тржишна инспекција је пијачним управама пружила стручну помоћ у упознавању са одредбама и примени Закона о трговини, посебно у делу обавезе пијаце да обезбеди да лица која продају робу на пијаци имају својство трговца. У циљу свеобухватности ових контрола у инспекцијски надзор су укључене и комунална инспекција и комунална полиција са надзором промета ове врсте робе изван продајних објеката и на јавним површинама.

 У досадашњим инспекцијским контролама, извршен је инспекцијски надзор на продајним просторима 60 пијаца на територији Републике Србије у којима је затечено 15 лица која су неовлашћено обављала промет резаног дувана на пијачним тезгама. Од затечених лица одузето је  више килограма резаног дувана као и прибора за дуван.

Константним присуством тржишних инспектора на терену, као и активним учешћем самих пијачних управа у спровођењу прописа на простору пијаца, уочено је да се  продаја резаног дувана све више премешта на интернет странице у виду нуђења и доставе на кућну адресу од стране физичких лица.

Како таквих огласних порука има све више на интернет доменима, корисницима Националних интернет домена Србије, оглашивачима и преносиоцима огласних порука Сектор тржишне инспекције указује на законску регулативу и њихову обавезу у складу са прописима:

     – одредбама члана 15. Закона о дувану („Сл.гл.РС“, бр.101/2005, 63/2006…..4/2011) забрањено је стављање у промет резаног или на други начин уситњеног дувана, а одредбама чланова од 38. до 51. прописани су услови и начин за обављање трговине на велико и мало дуваном и дуванским производима;

     – одредбама члана 64. Закона о оглашавању („Сл.гл.РС“, бр.79/2005) забрањено је оглашавање дувана и дуванских производа;

     – одредбама члана 11. Закона о трговини („Сл.гл.РС“,бр. 53/2010) прописано је својство трговца које може обављати трговину;

       – одредбама члана 21. Закона о електронској трговини („Сл.гл.РС“,бр. 41/2009) прописана је обавеза привредних друштава да тржишним инспекторима без одлагања покажу или доставе потребне податке и документацију у вези са предметом надзора.

Поводом уочене појаве незаконитог оглашавања продаје резаног дувана и дуванских производа преко интернета, тржишни инспектори ће у наредном периоду отпочети инспекцијски надзор оваквог облика недозвољеног оглашавања и трговине. У овим контролама, поред лица које се оглашава и обавља промет робе на начин који је законом забрањен, инспекцијским надзором ће бити обухваћени и преносиоци огласних порука и привредна друштва која су носиоци регистрованих интернет домена.

Сектор тржишне инспекције