Međunarodni pravni akti

1. Zakoni o potvrđivanju:
Zakon o potvđivanju akata Svetskog poštanskog saveza-Adis Abeba 2018
426.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja
231.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


Zakon o potvrđivanju Završnih akata Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestričke radiodifuzne službe u delovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskim opsezima 174 - 230 MHz i 470 - 862 MHz (RRC 06)
122.3 KB
1002 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o potvrđivanju akata kojima se menjaju Ustav i Konvencija Međunarodnog saveza za telekomunikacije
1.3 MB
692 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o potvrđivanju Završnih akata Svetske konferencije o radio-komunikacijama (WRC-07)
Zakon o potvrđivanju Završnih akata Svetske konferencije o radio-komunikacijama (WRC-07) („Službeni glasnik – Međunarodni ugovori”, broj 2/11)
5.5 MB
2255 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za Evropsku radio-difuznu zonu (Štokholm, 1961.) sa Rezolucijama (RRC-06- Rev. ST61)
731.7 KB
541 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o potrđivanju Amandmana na član XII (s) (ii) Sporazuma o Međunarodnoj telekomunikacionoj satelitskoj organizaciji (ITSO)
57.7 KB
528 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o potrđivanju Amandmana na Konvenciju o Međunarodnoj organizaciji za mobilne komunikacije preko satelita
152.9 KB
555 Preuzimanja
Detaljnije...

2. Zaključci:
Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-01
Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-01 ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08)
277.8 KB
791 Preuzimanja
Detaljnije...

Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-02
Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-02 ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08)
419.1 KB
679 Preuzimanja
Detaljnije...

3. Ostali međunarodni pravni akti:
Memorandum o saglasnosti ICT PSP
151.7 KB
720 Preuzimanja
Detaljnije...

Sporazum Ministarstva i RNIDS
213.8 KB
858 Preuzimanja
Detaljnije...Memorandum o razumevanju Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Narodne Republike Kine u oblasti IKT
795.1 KB
466 Preuzimanja
Detaljnije...


Sporazum o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama
1.6 MB
439 Preuzimanja
Detaljnije...

Memorandum o razumevanju sa Turskom
Memorandum o razumevanju sa Turskom („Službeni glasnik – Međunarodni ugovori”, broj 10/18)
117.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pismo o namerama Republike Bugarske, Republike Grčke i Republike Srbije o saradnji u oblasti povezane i automatizovane vožnje
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Memorandum o saradnji u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske
100.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Memorandum o saradnji između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva saobraćaja, informacionih tehnologija i komunikacija Republike Bugarske o smanjenju međunarodnih tarifa za roming
104.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...