• Почетна > Саопштења и најаве > Саопштења > Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа Емисиона техника и везе
 • Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа Емисиона техника и везе

  На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд, коју је донeла Влада 05 Број: 111-2091/2013-1 од 1. јула 2013. године

  Влада  oбjaвљуje

  ЈАВНИ КОНКУРС

  за именовање директора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд

  1. Подаци о јавном предузећу:

  Јавно предузеће „Емисиона техника и везе”, Београд; седиште Јавног предузећа је у Београду, Кнеза Вишеслава 88; претежна делатност Јавног предузећа је: 64200 Телекомуникације.

  2. Радно место: директор Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд;

  Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, предлаже извршне директоре и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

  Именовање директора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд, врши се на период од четири године.

  3. Услови за именовање:

  • да је  пунолетно и пословно способно лице;
  • да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано Јавно предузеће;
  • да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
  • да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима;
  • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
  •  да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
  •  да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;
  • знање једног светског језика;
  • поседовање организационих и стручних способности у вези руковођења.

  4. Место рада: Београд.

  5. Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писменом провером.

  6. Рок за подношење пријава на конкурс: рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана; рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен у „Службеном гласнику  Републике Србије”.

  7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

  8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

  • извод из матичне књиге рођених;
  • диплома о стручној спреми;
  • исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
  • радна књижица;
  • изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена у општини или суду, да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
  • уверења надлежних органа да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Jавног предузећа.

  Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду.

  9. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, ул. Немањина број 22-26, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд.

  10. Подаци о лицу за контакт: Данијела Милосављевић Остојић, тел.:011/3616-247.

  Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација неотворене поднете пријаве доставља  Влади – Комисији за именовање у року од три дана од дана истека рока за достављање конкурсних пријава, на разматрање и даље поступање.

  Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовања Владе одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

  Oвaj оглас биће објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 59/13 од 5.7. 2013. године и у дневном листу „Политика”.