• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Pepublici Srbiji u 2016. godini
 • Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Pepublici Srbiji u 2016. godini

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

  Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

  Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:

  – Bezbednost dece na internetu
  – Podizanje nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja
  – Kursevi programiranja za decu
  – Obuka i prekvalifikacija žena za podizanje kompetencija u oblasti programiranja
  – Takmičenje u oblastima računarstva i informatike, matematike i fizike
  – Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju olakšanog pristupa licima sa invaliditetom informaciono-komunikacionim tehnologijama

  Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 1.000.000,00 dinara.

  Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

  Rok i način dostavljanja predloga programa: Rok za podnošenje programa je 26.09.2016.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

  Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

  Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

  Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

  Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

  Ostala pravila konkursa, obrasci, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

  Obaveštenje o izmeni teksta Javnog konkursa
  194.1 KB
  510 Preuzimanja
  Detaljnije...


  Prilog 1 - Uputstvo za sastavljanje budžeta programa
  30.1 KB
  777 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obrazac 1 - Predlog programa
  54.3 KB
  852 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obrazac 2 - Tabelarni budžet programa
  26.6 KB
  691 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obrazac 3 - Pregled programa
  17.0 KB
  720 Preuzimanja
  Detaljnije...