Potpisane nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti

Potpredsednik Vlade i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti.

Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti, koji su obveznici u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, broj113/2017), koriste Smernice pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji.

Usvajanjem Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, donošenjem Zaključka Vlade 05 broj 021-6784/2018 od 12. jula 2018. godine, utvrđena je obaveza za sve nadzorne državne organe za donošenjem novih smernica za obveznike, koje su usklađene sa novom Procenom rizika od pranja novca i Procenom rizika od finansiranja terorizma.
Smernice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje se primenjuju od 1.04.2018. godine, prestaju da važe danom primene ovog akta.

Nove Smernice stupaju na snagu danom potpisivanja a primenjuju se osmog dana od dana objavljivanja na web sajtu Ministarstva

Sektor tržišne inspekcije

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti
659.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...