Сектор за заштиту потрошача

Вишња Ракић
помоћник министра
Адреса:
Немањина 22-26
Контакт телефон:
011/ 3616-623

У Сектору за заштиту потрошача обављају се послови који се односе на: утврђивање и спровођење политике у области заштите потрошача; доношење националног и годишњег програма заштите потрошача и праћење њиховог спровођења; предлагање системских решења и мера у циљу креирања и спровођења политике заштите потрошача; припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача; праћење примене прописа којима се уређује