• Почетна > Сектори министарства > Сектор за туризам > Питања у вези са туристичким агенцијама
 • Питања у вези са туристичким агенцијама

  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ПРИМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНИХ СА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОВЕРЕНО ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА ИЗ ПРОГРАМА ПУТОВАЊА И ПРОДАТИХ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА

  1. Да ли у Књиге евиденције уговора и Књиге евиденције продатих туристичких путовања треба уносити уговоре и продате туристичке аранжмане почевши од датума када Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције уговора закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга из програма путовања и продатих туристичких путовања ступа на снагу?

  Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције уговора закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга из програма путовања и продатих туристичких путовања је објављен у Службеном гласнику РС број 37 дана 31.05.2011. године (у даљем тексту: Правилник). Како је чланом 13. Правилника прописано да исти ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, обавезе поступања туристичких агенција по овом Правилнику почињу од 8.06.2011. године.

  2. Ако се Књиге евиденције уговора и Књиге евиденције продатих туристичких путовања почињу водити након ступања Правилника на снагу, да ли први следећи уговор односно продато туристичко путовање по ступању Правилника на снагу треба да се означи са редним бројем 1?

  Број закљученог уговора односно продатог туристичког путовања задржава свој нумерички редослед у односу на до тада закључене уговоре односно продата туристичка путовања у интерној евиденцији коју води туристичка агенција, али се у обрасцима прописаним Правилником евидентирају под редним бројем 1, затим под редним бројем 2 и тако редом, дакле под редним бројем извршеног евидентирања закљученог уговора односно продатог туристичког путовања.

  3. Чланом 9. тачка 2. Правилника је прописано да се Књиге евиденције уговора и Књиге евиденције продатих туристичких путовања воде на начин који не дозвољава брисање унетих података. Да ли да су измене података дозвољене?

  Измене података нису дозвољење сходно наведеној одредби члана 9. став 1. тачка 2) Правилника.

  4. Да ли се сви уговори са трећим лицима, рачунајући и уговоре о посредовању, воде у истој Књизи евиденције уговора? Да ли туристичка агенција организатор путовања, која у својству посредника обавља остале послове туристиче агенције и закључује уговоре о тим пословима, има обавезу да те уговоре уноси у Књигу евиденције уговора?

  Туристичка агенција организатор туристичког путовања уписује у Књигу евиденције уговора податке из уговора закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга превоза, смештаја, услуга туристичких професија (услуге туристичких водича, туристичких пратиоца, аниматора и локалних туристичких водича), других услуга из програма путовања, уговоре о посредовању у продаји туристичког путовања са туристичким агенцијама посредницима којима је поверила продају и посредовање у продаји туристичких путовања, сходно одредби члана 4. став 1. Правилника.

  Туристичка агенција посредник у продаји уноси у Књигу евиденције уговора податке из уговора о посредовању у продаји туристичког путовања закључених са организатором путовања, као и из других уговора у вези са пословима туристичке агенције, сходно одредби члана 4. став 2. Правилника.

  Сагласно наведеном, уколико туристичка агенција организатор путовања обавља и послове туристичке агенције посредника, у Књигу евиденције уговора уноси и податке из уговора о посредовању у продаји туристичког путовања закључених са организатором путовања, као и податке из других уговора које закључује у својству посредника.

  5. Могу ли се уместо уговора евидентирати предрачун или рачун пружаоца услуге, у ситуацији кад не постоје потписани уговори?

  Уколико је законским одребама прописана писмена форма за закључење уговора (нпр. уговор о ангажовању угоститељских капацитета и уговор о ванлинијском превозу путника морају бити закључени у писменој форми сходно одредбама закона), или су уговорне стране уговориле писмену форму уговора, не може се уместо уговора евидентирати предрачун или рачун пружаоца услуге.

  Уколико није законским одребама прописана писмена форма за закључење неког уговора, нити су уговорне стране уговориле писмену форму неког уговора, може се уместо уговора евидентирати документ из којег произилази да постоји сагласност воља уговорних страна, дакле из ког произилази да је уговор закључен. Нпр. може се евидентирати рачун уместо уговора, али се не може евидентирати предрачун.

  6. С обзиром да већина хотела шаље само потврде резервације, да ли се оне могу уносити у Књигу евиденције уговора уместо уговора, или се морају склапати посебно уговори за сваку групу путника?

  С обзиром да уговор о ангажовању угоститељских капацитета мора бити закључен у писменој форми сходно одредби члана 885. став 2. Закона о облигационим односима, потврда резервације се не може сматрати уговором и не може се уносити у Књигу евиденције уговора, осим у случају ако има све прописане битне елементе овог уговора (јер је у том случају потврда резервације уговор).

  7. С обзиром да авио комапније не склапају уговоре са агенцијама јер је ПНР (Passenger Name Record) једна врста уговора, да ли ће се ПНР евидентирати у Књизи евиденције уговора као уговор о превозу?

  Специфичности авио превоза се састоје у томе што већина авио превозника не закључује уговоре о превозу са туристичким агенцијама (мада има и изузетака), те ће туристичке агенције морати одштампати ПНР, завести у интерне књиге туристичке агенције и унети у Књигу евиденције уговора као уговор о превозу.

  Уколико авио превозник осим ПНРа сачињава и уговор, у том случају ће се у Књигу евиденције уговора унети уговор о превозу а не (одштампан и заведен) ПНР.

  8. Да ли ће један генерални уговор о пословној сарадњи, нпр. са привредним субјектом који се бави превозом путника од/до аеродрома бити валидан за све појединачне послове који се реализују у току трајања уговора, или ће се за сваки појединачни програм морати потписивати уговори?

  У описаној ситуацији ће уговор о пословној сарадњи који има све битне елементе уговора о превозу бити унет у Књигу евиденције уговора, без обзира за све појединачне послове који се реализују у току трајања уговора.

  За ситуације када се за појединачни програм потпише уговор о превозу, у Књигу евиденције се уноси тај уговор о превозу.

  У Књигу евиденције уговора се уносе закључени уговори, па се и уговор о пословно-техничкој сарадњи уноси у наведену књигу.

  9. Да ли организатор туристичког путовања треба да води у својој Књизи евиденције продатих туристичких путовања аранжмане које прода као туристичка агенција посредник у продаји туристичког путовања?

  Сва продата туристичка путовања евидентирају се у Књизи евиденције продатих туристичких путовања, па и туристичка путовања која организатор туристичког путовања прода као посредник.

  10. Да ли се под “потврдом о путовању” (чији се број евидентира у колони 2. Књиге евиденције продатих туристичких путовања) подразумева путна документација, или ће се поред фактура, признаница, фискалних рачуна, ваучера и авио карата морати издавати још и потврде?

  Закон о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист СРЈ” бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ” бр. 1/2003 – Уставна повеља) у члану 860. прописује обавезу за организатора путовања да изда потврду о путовању, а у члану 56. став 7. Закона о туризму је прописано да је организатор путовања дужан да опште услове путовања и програм путовања уручи путнику непосредно или електронским путем истовремено са издавањем потврде о путовању.

  Дакле, издавање потврде о путовању је обавеза прописана Законом о облигационим односима као и Законом о туризму. У Закону о туризму је прописана и прекршајна одредба за ситуацију када потврда није издата у члану 127. став 1. тачка 5) и став 2.

  Међутим, уколико неки други документ који организатор пута издаје приликом продаје туристичког путовања (значи у моменту закључења уговора о продаји туристичког путовања) има све елементе потврде о путовању прописане у члану 860. став 2. Закона о облигационим односима, тај документ има се сматрати и потврдом о путовању и унети у одговарајућу рубрику Књиге евиденције продатих туристичких путовања.

  Потврда о путовању треба да садржи: место и датум издавања; ознаку и адресу организатора путовања; име путника; место и датум почетка и свршетка путовања, датуме боравка, нужне податке о превозу, боравку као и другим услугама које су обухваћене укупном ценом; најмањи број потребних путника; укупну цену за скуп услуга предвиђених уговором; услове под којима путник може тражити раскид уговора као и друге податке за које се сматра да је корисно да буду садржани у потврди.

  Али ако је пре издавања потврде о путовању путнику уручен програм путовања у коме се налазе подаци из претходног става (дакле програм путовања и општи услови путовања), потврда о путовању може да садржи само упут на тај програм.

  11. С обзиром да се фискални рачун издаје након потпуно плаћеног износа, а да се уговор о продаји туристичког путовања закључује и по неколико месеци пре издавања фискалног рачуна, када се овај уговор евидентира у Књигу евиденције продатих туристичких путовања?

  Потврда о путовању (која се издаје приликом закључења уговора о продаји туристичког путовања) уписује се у Књигу евиденције продатих туристичких путовања.

  Уколико потврде нема, може се у рубрику потврде о путовању уписати други документ који има све елементе потврде, дакле и уговор о продаји туристичког путовања.

  Потврда о путовању или уговор о продаји туристичког путовања се евидентирају дана закључења уговора односно издавања потврде о путовању путнику, а фискални рачун се евидентира дана када је издат, сходно одредби члана 7. Правилника.

  12. Да ли се продате појединачне услуге путнику нпр: резервација и продаја авио карата, резервације и продаје угоститељских услуга и др., не евидентирају у Књизи евиденције продатих туристичких путовања?

  У Књизи евиденције продатих туристичких путовања се не евидентирају појединачне услуге пружене путнику, што произилази из члана 6. Правилника.

  13. У случају када неко правно лице по уговору плаћа аранжман за своје раднике, да ли се евидентира само тај један уговор за све путнике – раднике тог правног лица у Књизи евиденције продатих туристичких путовања?

  У Књизи евиденције продатих туристичких путовања се евидентира потврда о путовању, а уколико потврде нема може се у рубрику потврде о путовању уписати други документ који има све елементе потврде – дакле и уговор о продаји туристичког путовања.

  Значи када неко правно лице по једном уговору плаћа аранжман за своје раднике, може се евидентирати тај један уговор за све путнике-раднике тог правног лица у Књизи евиденције продатих туристичких путовања уместо потврде о путовању.

  14. Да ли се овај Правилник односи и на извођење ђачких екскурзија, или се односи само на туристичка путовања?

  Овај Правилник се односи на сва туристичка путовања, па и на ђачке екскурзије.

  15. С обзиром да се оригинали потврде о путовању издају у огранцима туристичке агенције а не у седишту привредног субјекта, да ли су огранци дужни да доставе оригинал или копију исте у седиште привредног субјекта заједно са својим дневним извештајима о продатим туристичким путовањима? Да ли посредници морају да организатору достављају ове потврде?

  Огранци туристичке агенције треба да доставе и копију потврде о путовању седишту туристичке агенције уз дневни извештај, сходно одредби члана 7. Правилника.

  Одредбом члана 8. Правилника прописано је да агенција посредник дневно доставља организатору туристичког путовања податке који се уписују у Књигу евиденције продатих туристичких путовања.

  Дакле, туристичка агенција организатор туристичког путовања у своју Књигу евиденције продатих туристичких путовања уноси податке које јој достави туристичка агенција посредник. У рубрици напомена уноси назив туристичке агенције посредника, а на документ којим је посредник доставио податке, ставља се редни број и исти документ се одлаже и чува по редоследу редних бројева са потврдама о путовању организатора путовања.

  16. Одредбом члана 8. Правилника прописано је да агенција посредник дневно доставља податке који се уписују у Књигу евиденције продатих туристичких путовања. Шта се дешава уколико туристичка агенција посредник не издаје потврде о путовању или организатору путовања достави само пријаву путовања? Посебно се поставља питање шта уколико посредник уопште не изда фискални рачун?

  Правилником је у члановима 7. и 8. прописано да туристичка агенција дневно води Књигу евиденције продатих туристичких путовања и уноси податке из члана 6. овог правилника после издавања потврде о путовању, као и да туристичка агенција посредник у продаји дневно доставља организатору туристичког путовања податке који се уносе у Књигу евиденције продатих туристичких путовања.

  Указује се да је чланом 125. став 1. тачка 4) Закона о туризму прекршајном одредбом санкционисана туристичка агенција која не води дневно евиденцију продатих туристичких путовања.

  Уколико агенција посредник не изда фискални рачун одговара за учињени прекршај сходно одредби члана 127. став 1. тачка 5) Закона о туризму.

  17. Одредбом члана 6. Правилника прописана је обавеза уписа потврде о путовању у Књигу евиденције продатих туристичких путовања (став 1. тачка 2.), док се ставом 2. истог члана предвиђа да се редни број из ове књиге евиденције уписује на потврду о путовању. Сходно наведеном, остаје спорно шта се прво уписује?

  Потврда о путовању има број (интерни заводни број) који је установљен ускладу са интерним правилима о формирању документације. Када се потврда изда и упише у Књигу евиденције продатих туристичких путовања, редни број из наведене књиге евиденције се уписује на издатој потврди, сходно одредби члана 6. став 2. Правилника.

  18. Шта се уписује у Књигу евиденције продатих туристичких путовања, с обзиром да се фискални исечци не издају приликом авансних или делимичних уплата (све до намирења коначно уговорене цене), као и у ситуацијама када се фискални рачуни по мишљењу Министарства финансија уопште не издају (уколико се обавезују правна лица)?

  Уколико је у питању авансно или делимично плаћање, туристичка агенција у Књигу евиденције продатих туристичких путовања уноси потврду о путовању када се она изда (издаје се приликом закључења уговора сходно чл. 860. став 1. и 881. ст. 1. Закона о облигационим односима), а фискални рачун када се цео износ уплати.

  Уколико је туристичка агенција ослобођена издавања фискалног рачуна по мишљењу Министарства финансија, онда ће у Књигу евиденције продатих туристичких путовања уписати све остале податке сем броја и датума издавања фискалног исечка уз упис у напомени да је ослобођена од издавања фискалног исечка.

  19. Тачка 6. члана 6. Правилника је нејасна, наиме уколико се уплата врши делимично, сукцесивно или путем административне забране, који се износ и када уписује, имајући у виду да је чланом 9. тачка 2. Правилника забрањено брисање унетих података?

  Тачка 6) члана 6. Правилника није у супротности са чланом 9. Правилника, јер се у рубрику: “Уплаћен износ у динарима“ уноси целокупни износ дана када је у потпуности уплаћен.

  То значи да се делимично уплаћен износ не уписује, уписује се цео износ који лице уплати, по начелима уредности и тачности, на начин који не дозвољава брисање унетих података.

  20. Ко чува издати фискални исечак дат путнику у случају када организатор туристичког путовања прода туристичко путовање као туристичка агенција посредник?

  Фискални исечак дат путнику не може чувати туристичка агенција јер је исти предат путнику.

  По Закону о фискалним касама (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004), обвезник издавања фискалног исечка и чувања контролне траке је лице које је извршило промет.

  У конкретном случају туристичка агенција организатор путовања, која је продала туристичко путовање као посредник, чува контролну траку.