Odsek za upravljanje kvalitetom u turizmu

U Odseku za upravljanje kvalitetom u turizmu obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje i koordinaciju postupaka za kategorizaciju predviđenim Zakonom o turizmu; učestvovanje u postupku izrade propisa koji se odnose na standarde kvaliteta u turizmu, davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i uputstava koji se odnose na primenu standarda; analiziranje i pripremu programa poboljšanja i razvoja smeštajnih kapaciteta, programa razvoja turističkog sistema kvaliteta i zaštite potrošača; planiranje i sprovođenje potrebnih aktivnosti koje se odnose na polaganje ispita za turističke vodiče, pratioce i redare na skijalištima; praćenje razvoja, predlaganje i realizaciju mera i aktivnosti na edukaciji i obrazovanju kadrova u turizmu, predlaganje mera za poboljšanje sistema zapošljavanja u turizmu; dostavljanje potrebnih podataka u Registar turizma i analiza i predlaganje mera na osnovu dobijenih podataka iz Registra turizma; praćenje stanja u turističkoj i ugostiteljskoj delatnosti i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta turističkih usluga, analizu i pripremu programa unapređenja i razvoja smeštajnih kapaciteta, sastavljanje kvartalnih izveštaja o stanju i promenama stanja kategorisanih i nekategorisanih objekata za smeštaj po vrstama; praćenje, analizu i izveštavanje o investicijama u smeštajne kapacitete, projekciju razvoja smeštenih kapaciteta; koordinaciju saradnje sa nadležnim organima jedinica lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama, pripremanje, koordinacija aktivnosti i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz delokruga nadležnosti Sektora; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma, pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti, kao i drugi poslovi ih ove oblasti.