Odsek za plan i analizu

U Odseku za plan i analizu obavljaju se poslovi koji se odnose na: izvršavanje i praćenje izvršenja budžeta sa posebnim osvrtom na analizu troškova poslovanja i predloga mera za racionalizaciju i smanjenje; učestvovanje u pripremi predloga izrade budžeta; predinvesticionu i investicionu analizu ponuđenih projekata vezanih za razvoj turizma i njihova usklađenost sa važećim propisima iz oblasti budžetskog sistema, praćenje ulaganja države u razvoj turizma i analizu efikasnosti sa posebnim osvrtom na efekte ulaganja (povećanje društvenog proizvoda, zaposlenosti, uticaja na ravnomerni regionalni razvoj, smanjenje siromaštva, poboljšanje položaja mladih, žena i lica sa posebnim potrebama i ispunjavanje ciljeva iz Strategije razvoja turizma); saradnju sa drugim organima, organizacijama i institucijama (fakulteti i druge obrazovne institucije, privredne komore) i poslovnim i stručnim udruženjima u cilju razmene informacija i iskustava iz oblasti razvoja turizma; praćenje stanja i trendova u razvoju malog i srednjeg preduzetništva u oblasti turizma, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj preduzetništva u oblasti turizma; razvijanje i predlaganje različitih oblika podrške malom i srednjem preduzetništvu u turizmu na osnovu usvojenih strateških dokumenata Republike Srbije; saradnju s nadležnim i drugim institucijama u izradi i implementaciji zajedničkih projekata i programa; stručnu podršku, pripremu dokumentacije, monitoring i kontrolu nad realizacijom programa unapređenja kvaliteta turističke ponude i razvojnih projekata; sastavljanje i realizaciju polugodišnjih, godišnjih i ostalih planova, sastavljanje polugodišnjih, godišnjih i drugih izveštaja o radu; utvrđivanje kvantitativnih i drugih ciljeva, pretpostavki i mera kratkoročnog razvoja turizma; praćenje i analizu delovanja zakona i mera ukupne ekonomske politike na položaj turizma; davanje mišljenja na programe rada, izveštaje i druga akta javnih preduzeća i turističkih subjekata na koje Vlada daje saglasnost ili ih usvaja; sprovođenje aktivnosti kontrole namenskog trošenja budžetskih sredstava; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.