Одсек за план и анализу

У Одсеку за план и анализу обављају се послови који се односе на: извршавање и праћење извршења буџета са посебним освртом на анализу трошкова пословања и предлога мера за рационализацију и смањење; учествовање у припреми предлога израде буџета; прединвестициону и инвестициону анализу понуђених пројеката везаних за развој туризма и њихова усклађеност са важећим прописима из области буџетског система, праћење улагања државе у развој туризма и анализу ефикасности са посебним освртом на ефекте улагања (повећање друштвеног производа, запослености, утицаја на равномерни регионални развој, смањење сиромаштва, побољшање положаја младих, жена и лица са посебним потребама и испуњавање циљева из Стратегије развоја туризма); сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама (факултети и друге образовне институције, привредне коморе) и пословним и стручним удружењима у циљу размене информација и искустава из области развоја туризма; праћење стања и трендова у развоју малог и средњег предузетништва у области туризма, с циљем препознавања и отклањања препрека за бржи развој предузетништва у области туризма; развијање и предлагање различитих облика подршке малом и средњем предузетништву у туризму на основу усвојених стратешких докумената Републике Србије; сарадњу с надлежним и другим институцијама у изради и имплементацији заједничких пројеката и програма; стручну подршку, припрему документације, мониторинг и контролу над реализацијом програма унапређења квалитета туристичке понуде и развојних пројеката; састављање и реализацију полугодишњих, годишњих и осталих планова, састављање полугодишњих, годишњих и других извештаја о раду; утврђивање квантитативних и других циљева, претпоставки и мера краткорочног развоја туризма; праћење и анализу деловања закона и мера укупне економске политике на положај туризма; давање мишљења на програме рада, извештаје и друга акта јавних предузећа и туристичких субјеката на које Влада даје сагласност или их усваја; спровођење активности контроле наменског трошења буџетских средстава; достављање података за вођење и ажурирање сајта; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма, као и други послови из ове области.