Одсек за конкурентност у туризму

У Одсеку за конкурентност у туризму обављају се послови који се односе на: интегрално планирање развоја туризма и пратећих делатности; спровођење Стратегије развоја туризма Републике Србије; припрему, координацију и спровођење националних стратешких докумената који се односе на туризам, реализовање мастер планова; спровођење и праћење остваривања политике просторног и регионалног развоја туризма; пружање стручне помоћи и подстицање доношења планова из области туризма на локалном нивоу; припрему и спровођење активности управљања туристичким дестинацијама; пружање стручне подршке, припрему документације, мониторинг и контролу над реализацијом програма развоја туризма; анализирање и припрему мера за унапређење инвестиционих активности и улагања у туризму; припрему предлога и координирање сарадње са надлежним органима јединица локалне самоуправе, привредним и другим субјектима везане за заштиту туристичких простора и туристичких вредности, предлагање мера за унапређење супраструктуре и инфраструктуре везаних за развој туризма; прединвестициону и инвестициону анализу понуђених пројеката супраструктуре и инфраструктуре везаних за развој туризма;  спровођење активности контроле наменског трошења буџетских средстава, анализу ефеката спроведених мера у односу на постављене циљеве; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма; предлагање и спровођење мера за повећање тржишне конкурентности туризма; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.