Sektor za turizam

Renata Pindžo
pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/3122-855
e-mail:
turizam@mtt.gov.rs

U Sektoru za turizam obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje Zakona o turizmu i Strategije razvoja turizma Republike Srbije; praćenje i analizu sistemskih rešenja, pravne regulative i mera ekonomske politike na poslovanje i razvoj turističke privrede i predlaganje odgovarajućih mera; predlaganje mera za unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga i konkurentnosti turističke ponude; realizaciju usvojenih master planova; predlaganje i preduzimanje mera za unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma; istraživanje i analizu stanja, pojava i kretanja na turističkom tržištu po turističkim proizvodima i turističkim klasterima, dostavljanje i analiza podataka sadržanih u Registru turizma; sprovođenje postupaka kategorizacije u skladu sa Zakonom o turizmu; praćenje razvoja, predlaganje mera i realizaciju aktivnosti na obrazovanju i obuci kadrova u turizmu sa ciljem podsticanja zapošljavanja; pripremu plana, praćenje izvršenja budžeta u delu koji se odnosi na Sektor; analizu predinvesticionih i investicionih projekata koji se tiču razvoja turizma; integralno planiranje razvoja turizma pratećih delatnosti; proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora; proglašenje turističkog mesta i prioritetne turističke destinacije; praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem podsticajnih mera i prelaganje korektivnih mera; kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za turizam obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.Odsek za istraživanje tržišta i razvoj turističkih proizvoda;

2.Odsek za konkurentnost u turizmu;

3.Odsek za plan i analizu;

4.Odsek za upravljanje kvalitetom u turizmu;