Сектор за туризам

Рената Пинџо
помоћник министра
Контакт телефон:
011/3122-855
e-mail:
turizam@mtt.gov.rs

У Сектору за туризам обављају се послови који се односе на: спровођење Закона о туризму и Стратегије развоја туризма Републике Србије; праћење и анализу системских решења, правне регулативе и мера економске политике на пословање и развој туристичке привреде и предлагање одговарајућих мера; предлагање мера за унапређење квалитета туристичких производа и услуга и конкурентности туристичке понуде; реализацију усвојених мастер планова; предлагање и предузимање мера за унапређење туристичког промета и девизних ефеката од туризма; истраживање и анализу стања, појава и кретања на туристичком тржишту по туристичким производима и туристичким кластерима, достављање и анализа података садржаних у Регистру туризма; спровођење поступака категоризације у складу са Законом о туризму; праћење развоја, предлагање мера и реализацију активности на образовању и обуци кадрова у туризму са циљем подстицања запошљавања; припрему плана, праћење извршења буџета у делу који се односи на Сектор; анализу прединвестиционих и инвестиционих пројеката који се тичу развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма пратећих делатности; проглашење и одрживо коришћење туристичког простора; проглашење туристичког места и приоритетне туристичке дестинације; праћење и анализа улагања државе у развој туризма путем подстицајних мера и прелагање корективних мера; као и други послови из ове области.

У Сектору за туризам образују се следеће уже унутрашње јединице:

1.Одсек за истраживање тржишта и развоj туристичких производа;

2.Одсек за конкурентност у туризму;

3.Одсек за план и анализу;

4.Одсек за управљање квалитетом у туризму;