Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije


v.d. pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/3610-972
Adresa:
Nemanjina 22-26, Beograd

U Sektoru za trgovinu, usluge i politiku konkurencije obavljaju se poslovi  koji se odnose na: funkcionisanje tržišta roba, ostvarivanje makroekonomske politike u oblasti cena i politike zaštite potrošača; uticaj privrednih kretanja na tržište roba i usluga; snabdevenost tržišta i kretanje cena i odnosa ponude i tražnje; praćenje i analizu poslovanja i razvoj trgovine sa predlozima mera za stabilizaciju kretanja na tržištu; predlaganje sistemskih rešenja o posebnim dažbinama pri uvozu, pre svega poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (prelevmani); pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, podzakonskih akata i njihovih izmena; praćenje i primenu donetih propisa iz delokruga Sektora; privlačenje domaćeg i stranog kapitala u sektor trgovine i usluga, podsticanje izvoza, izgradnju i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije; sprovođenje utvrđene ekonomske politike u oblasti cena; praćenje i analiziranje kretanja cena proizvoda i usluga, pre svega javnih preduzeća, analiziranje kretanja kupovne moći i životnog standarda stanovništva; predlaganje mera tekuće ekonomske politike, kojima se utiče na stabilnost cena; predlaganje privremenih mera u slučajevima postojanja poremećaja, kada se ograničava slobodno obrazovanje cena; praćenje i analiza stanja u oblasti konkurencije; izradu stručnih osnova za definisanje mera i aktivnosti za unapređenje konkurencije i predlaganje mera za intenziviranje primene evropskih standarda u oblasti zaštite konkurencije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za  trgovinu, usluge i politiku konkurencije obrazuju se sledeće uže unutrašnje  jedinice:

1.  Odeljenje za trgovinu i razvoj konkurencije;

2.  Odsek za cene;

3.  Grupa za razvoj usluga i nacionalnog brenda;