Odeljenje za normativne i upravne poslove

U Odeljenju za normativne i upravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usaglašavanje sa propisima i standardima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije iz delokruga Ministarstva; izrađuje izmene i dopune zakona i drugih propisa iz oblasti nadležnosti Ministarstva, a na osnovu izveštaja i analiza o primeni propisa koje nadzire nadležna inspekcija; izvršavanje obaveza Ministarstva u vezi sprovođenja Nacionalnog programa integracije Republike Srbije u Evropsku uniju; realizaciju reformskih dokumenata Vlade; pripremu stručnih mišljenja i uputstava za primenu zakona i drugih propisa iz delokruga Ministarstva; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi; vođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenja konačnih rešenja po žalbama izjavljenim na rešenja tržišnih i turističkih inspektora; pripremanje stručnih izjašnjenja na tužbe, sudske odluke, redovne i vandredne pravne lekove i odluke donete u izvršnim postupcima koji proistuči iz postupka inspekcijskig nadzora tržišne inspekcije i postupaka povodom imovine delova predzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ za Državno pravobranilaštvo, nadležne sudove i druge organe i iniciranje tužbi radi ostvarivanja potraživanja Ministarstva iz tih postupaka; praćenje i analizu primene propisa iz oblasti gde inspekcijski nadzor vrši minstarstvo, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Odeljenju  za normativne i upravne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za normativne poslove i harmonizaciju propisa;
  2. Grupa za drugostepeni postupak i upravno- pravne poslove.