Odeljenje za evropske integracije i upravljanje EU i drugim međunarodnim projektima

U Odeljenju za evropske integracije i upravljanje EU i drugim međunarodnim projektima obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju i praćenje poslova u okviru procesa pregovora o pristupanju EU iz nadležnosti Ministarstva; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; praćenje, koordinaciju realizacije i pripremu priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; učešće u izradi i praćenju sprovođenja strateških projekata iz nadležnosti Ministarstva;učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom; učešće u pripremi projektne i tenderske dokumentacije, ugovora; praćenje sprovođenja ugovorenih obaveza od strane ugovarača; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja i procesu sprovođenja projekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU; saradnju sa međunarodnim donatorima kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Ministarstva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Odeljenju za evropske integracije i upravljanje EU i drugim međunarodnim projektima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za evropske integracije i planiranje EU i drugih međunarodnih projekata;
  2. Odsek za evropske integracije i sprovođenje EU i drugih međunarodnih projekata.