Одсек за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА)

            У Одсеку за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА) обављају се послови који се односе на: учешће и праћење примене Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ из делокруга Сектора; координацију осталих сектора у процесу придруживања Европској унији и комуникацију са централним Владиним телом које руководи процесом придруживања Србије ЕУ и надлежним директоратима Европске комисије; сарадња са другим органима и организацијама, представницима привреде, Мисијом Републике Србије при ЕУ у Бриселу и Секретаријатом ЕФТА у Женеви, праћење и анализирање правне регулативе ради иницирања промене постојећих и доношења нових прописа и њихове примене у циљу хармонизације са правом Еворпске уније и спровођење Споразума о слободној трговини са ЕФТА; старање о извршењу обавеза преузетих у оквиру међународних споразума закључених са ЕУ и ЕФТА; учешће у раду Мешовитог комитета са ЕФТА земљама, праћење привредне и трговинске сарадње са земљама ЕУ и ЕФТА; припрема прилога за Национални програм за усвајање прописа Европске уније – НПАА и координиција израде прилога за НПАА, обављање послова  стручне редактуре  превода прописа Европске уније у процесу усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ, припрема материјала и учешће у раду Стручне групе Координационог тела за приступање ЕУ, Пододбора за трговину, царине и порезе и координација активности у Подгрупи за економске односе са иностранством, припрема информација и извештаја о ефектима закључених међународних споразума; обављање активности које су везане за наредне фазе процеса придруживања ЕУ (припрема и преговори у овиру Поглавља 30 – економски односи са иностранством), праћење спровођења техничке помоћи у овој области; организовање континуираног упознавања јавности и привреде са процесом прудруживања ЕУ, као и други послови из ове области.