Одељење за споразуме о узајамном подстицају и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

1. Одсек за спољну трговину контролисаном робом (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене)

У оквиру Одељења, Одсек за спољну трговину контролисаном робом обавља следеће послове: креирање и спровођење политике спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене у складу са међународно преузетим обавезама Републике Србије; покретање иницијативе и учешће у изради закона и других прописа из делокруга спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене; сарадњу са другим органима државне управе и учешће у раду међуресорских радних тела за спровођење и услаглашавање прописа са нормама међународног законодавства и приступањем међународним организацијама и међународним контролним режимима; пријем захтева и издавање појединачних увозних и извозних дозвола; вођење регистра лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом; вођење евиденције и формирање базе података о примљеним захтевима и изадатим дозволама и другим документима; израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског промета контролисаном робом; израду годишњих извештаја у складу са међународним обавезама и захтевима међународних организација (УНЦТАД, ОЕБС) и страних институција које се баве контролом производа наоружања и робе двоструке намене, као и други послови из ове области. Уз то Одсек у својој надлежности још има:

– Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом

– Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола

– Надзор и контрола спољнотрговинских послова

2. Група за међународне споразуме, јавно-приватна партнерства и концесије

Надлежности Групе за међународне споразуме, јавно-приватна партнерства и концесије су: припрема прописа из области јавно-приватног партнерства и концесија; анализа ефеката реализације потписаних уговора; сарадња са домаћим и међународним институцијама, релевантним за унапређење концесионих пројеката јавно-приватног партнерства; стручна подршка у поступку закључивања међународних трговиснких споразума; преговарање и закључивање споразума о узајамној подршци и заштити улагања; припрему нацрта закона о њиховом потврђивању и праћење њихове реализације у пракси; учешће у пословима контроле државне помоћи и припрема прописа за њену реализацију; учешће у активностима реализације Споразума о стабилизацији и придруживању и Националног програма интеграција у ЕУ и приступања СТО; учешће у припреми и предлагању програма и пројеката из предприступних фондова и других програма ЕУ и осталих облика међународне помоћи, као и други послови из ове области.

Draft of Agreement on reciprocal promotion and protection of investments
33.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...