Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/264-21-08
e-mail:

U Sektoru za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i koordiniranje procesa pristupanja Republike Srbije STO, praćenje rada i sprovođenje obaveza koje proističu iz članstva u ovoj organizaciji; implementaciju sporazuma iz obuhvata STO kroz koordinaciju aktivnosti pojednih ministarstava nadležnih za određene oblasti; izradu notifikacija STO po pojedinim sporazumima u saradnji sa pomenutim ministarstvima; koordiniranje i učestvovanje u svim redovnim aktivnostima STO i u narednim rundama multilateralnih trgovinskih pregovora; pripremanje i usaglašavanje pregovaračkih stavova koje Republika Srbija zastupa u STO; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti sa sistemom funkcionisanja STO, obavezama preuzetim u toku procesa pristupanja i novim predlozima; unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EU kroz koordinaciju ostalih sektora u procesu pridruživanja EU i komunikaciju sa centralnim Vladinim telom koje rukovodi procesom pridruživanja Srbije EU i nadležnim direktoratima Evropske komisije; unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EFTA kroz sprovođenje sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA; praćenje rada i sprovođenje obaveza koje proističu iz članstva u Sporazumu o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope-CEFTA i drugim ekonomskim organizacijama iz sistema UN i regionalnim i subregionalnim organizacijama, sporazumima i inicijativama, kao i koordinaciju pripreme za zaključivanje multilateralnih trgovinskih sporazuma i njihovo izvršavanje; praćenje zaključivanja i realizacije odgovarajućih sporazuma sa EU, EFTA, CEFTA; usklađivanje privrednih i trgovinskih propisa sa standardima STO i EU; praćenje rada i aktivnosti sa OECD i relevantnim komitetima, Regionalnim savetom ѕa saradnju (RCC) – Investicionim komitetom jugoistočne Evrope (SEE Investment Committee), Centralnom Evropskom inicijativom-CEI i drugim sporazumima i inicijativama u cilju obaveštavanja o izvršavanju obaveza Republike Srbije, kao i drugim institucijama relevantnim za unapređenje investicionog ambijenta; utvrđivanje principa i strategije politike i režima spoljne trgovine; usklađivanje politike i režima spoljne trgovine sa međunarodnim propisima koji regulišu ovu oblast; instrumente za unapređenje izvoza robe i usluga; robni režim, mehanizme za njegovo sprovođenje i posebne i složene oblike spoljnotrgovinskog poslovanja; instrumente kojima se obavlja zaštita domaćeg tržišta od prekomernog, subvencionisanog uvoza i uvoza po damping cenama; pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje, kao i drugih pojedinačnih i opštih akata koje donosi Vlada; vođenje upravnih postupaka i drugih upravnih radnji po zahtevu stranaka; koordiniranje rada međuresorskih komisija za implementaciju spoljnotrgovinskih mera, koordiniranje procesom usaglašavanja,sa pravilima STO, procedure izdavanja dozvola i ostalih dokumenata vezanih za izvoz i uvoz robe na nivou Vlade, učešće u međunarodnim i međuresorskim radnim telima za usaglašavanje propisa sa normama međunarodnog zakonodavstva i pristup međunarodnim organizacijama; saradnju i koordinaciju aktivnosti sa privrednim društvima, organima i organizacijama u cilju unapređenja spoljnotrgovinskog poslovanja; učešće u radu na izradi regulative iz nadležnosti drugih resora koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje; pripremu informacija za razgovore državnih i političkih predstavnika sa predstavnicima međunarodnih organizacija i inicijativa; praćenje i analiziranje robne razmene, industrijske i tehnološke saradnje i drugih oblika trgovinske saradnje, pripremu, razvoj i predstavljanje informacija o poslovnim mogućnostima i prednostima ulaganja u Srbiji; pružanje stručne pomoći stranim ulagačima u procesu izbora lokacija za ulaganje i pribavljanja licenci i dozvola pred nadležnim organima; donošenja mera za smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, povećanje izvoza i unapređenje konkurentnosti domaće privrede; pripremu  propisa u oblasti koncesija i drugih oblika saradnje javnog i privatnog sektora; definisanje i procenu koncesiono-investicionih prioriteta i analizu efekata koncesija i praćenje realizacije potpisanih koncesionih ugovora; saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama relevantnim za unapređenje koncesionih projekata; pregovaranje i zaključivanje sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, pripremu nacrta zakona o njihovom potvrđivanju i praćenje njihove relizacije u praksi; učešće u poslovima kontrole državne pomoći i pripremi propisa za njenu realizaciju; učešće u aktivnostima realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Nacionalnog programa integracija u EU i pristupanja STO; učešće u pripremi i predlaganju programa i projekata iz predpristupnih fondova i drugih programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći; kreiranje i sprovođenje politike spoljne trgovine naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama; pokretanje inicijative i učešće u izradi zakona i drugih propisa iz delokruga spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom); saradnju sa drugim organima državne uprave i učešće u radu međuresorskih radnih tela za sprovođenje i usaglašavanje propisa sa normama međunarodnog zakonodavstva i pristupanja međunarodnim organizacijama i međunarodnim kontrolnim režimima; izdavanje izvoznih i uvoznih dozvola i ostalih dokumenata koji prate spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom posebne namene; vođenje registra lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom; vođenje evidencija i formiranje baze podataka o primljenim zahtevima i izdatim dozvolama i drugim dokumentima; izradu Godišnjeg izveštaja o realizaciji spoljnotrgovinskog prometa; izradu godišnjih izveštaja u skladu sa međunarodnim obavezama i zahtevima međunarodnih organizacija (UNCTAD, OEBS) i stranih institucija koje se bave kontrolom proizvoda naoružanja i robe dvostruke namene, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju  obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za Svetsku trgovinsku organizaciju;

2. Odsek za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA);

3. Grupa za saradnju sa međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN, CEFTA i drugim multilateralnom i regionalnim organizacijama i inicijativama;

4. Grupa za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite;

5. Odeljenje za sporazume o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koncesije i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom;

6. Odsek za spoljnu trgovinu kontrolisanom robom – naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene