Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

помоћник министра
Контакт телефон:
011/264-21-08
e-mail:

У Сектору за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу обављају се послови који се односе на: припрему и координирање процеса приступања Републике Србије СТО, праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у овој организацији; имплементацију споразума из обухвата СТО кроз координацију активности поједних министарстава надлежних за одређене области; израду нотификација СТО по појединим споразумима у сарадњи са поменутим министарствима; координирање и учествовање у свим редовним активностима СТО и у наредним рундама мултилатералних трговинских преговора; припремање и усаглашавање преговарачких ставова које Република Србија заступа у СТО; организовање континуираног упознавања јавности са системом функционисања СТО, обавезама преузетим у току процеса приступања и новим предлозима; унапређење и развој економских односа са ЕУ кроз координацију осталих сектора у процесу придруживања ЕУ и комуникацију са централним Владиним телом које руководи процесом придруживања Србије ЕУ и надлежним директоратима Европске комисије; унапређење и развој економских односа са ЕФТА кроз спровођење споразума о слободној трговини са ЕФТА; праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у Споразуму о слободној трговини у региону југоисточне Европе-ЦЕФТА и другим економским организацијама из система УН и регионалним и субрегионалним организацијама, споразумима и иницијативама, као и координацију припреме за закључивање мултилатералних трговинских споразума и њихово извршавање; праћење закључивања и реализације одговарајућих споразума са ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА; усклађивање привредних и трговинских прописа са стандардима СТО и ЕУ; праћење рада и активности са OECD и релевантним комитетима, Регионалним саветом ѕа сарадњу (RCC) – Инвестиционим комитетом југоисточне Европе (SEE Investment Committee), Централном Европском иницијативом-ЦЕИ и другим споразумима и иницијативама у циљу обавештавања о извршавању обавеза Републике Србије, као и другим институцијама релевантним за унапређење инвестиционог амбијента; утврђивање принципа и стратегије политике и режима спољне трговине; усклађивање политике и режима спољне трговине са међународним прописима који регулишу ову област; инструменте за унапређење извоза робе и услуга; робни режим, механизме за његово спровођење и посебне и сложене облике спољнотрговинског пословања; инструменте којима се обавља заштита домаћег тржишта од прекомерног, субвенционисаног увоза и увоза по дампинг ценама; припрему нацрта закона и подзаконских аката који се односе на спољнотрговинско пословање, као и других појединачних и општих аката које доноси Влада; вођење управних поступака и других управних радњи по захтеву странака; координирање рада међуресорских комисија за имплементацију спољнотрговинских мера, координирање процесом усаглашавања,са правилима СТО, процедуре издавања дозвола и осталих докумената везаних за извоз и увоз робе на нивоу Владе, учешће у међународним и међуресорским радним телима за усаглашавање прописа са нормама међународног законодавства и приступ међународним организацијама; сарадњу и координацију активности са привредним друштвима, органима и организацијамa у циљу унапређења спољнотрговинског пословања; учешће у раду на изради регулативе из надлежности других ресора који се односе на спољнотрговинско пословање; припрему информација за разговоре државних и политичких представника са представницима међународних организација и иницијатива; праћење и анализирање робне размене, индустријске и технолошке сарадње и других облика трговинске сарадње, припрему, развој и представљање информација о пословним могућностима и предностима улагања у Србији; пружање стручне помоћи страним улагачима у процесу избора локација за улагање и прибављања лиценци и дозвола пред надлежним органима; доношења мера за смањење спољнотрговинског дефицита, повећање извоза и унапређење конкурентности домаће привреде; припрему  прописа у области концесија и других облика сарадње јавног и приватног сектора; дефинисање и процену концесионо-инвестиционих приоритета и анализу ефеката концесија и праћење реализације потписаних концесионих уговора; сарадњу са домаћим и међународним институцијама релевантним за унапређење концесионих пројеката; преговарање и закључивање споразума о узајамном подстицању и заштити улагања, припрему нацрта закона о њиховом потврђивању и праћење њихове релизације у пракси; учешће у пословима контроле државне помоћи и припреми прописа за њену реализацију; учешће у активностима реализације Споразума о стабилизацији и придруживању и Националног програма интеграција у ЕУ и приступања СТО; учешће у припреми и предлагању програма и пројеката из предприступних фондова и других програма ЕУ и осталих облика међународне помоћи; креирање и спровођење политике спољне трговине наоружања, војне опреме и робе двоструке намене у складу са међународно преузетим обавезама; покретање иницијативе и учешће у изради закона и других прописа из делокруга спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене (контролисаном робом); сарадњу са другим органима државне управе и учешће у раду међуресорских радних тела за спровођење и усаглашавање прописа са нормама међународног законодавства и приступања међународним организацијама и међународним контролним режимима; издавање извозних и увозних дозвола и осталих докумената који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом посебне намене; вођење регистра лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном робом; вођење евиденција и формирање базе података о примљеним захтевима и издатим дозволама и другим документима; израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског промета; израду годишњих извештаја у складу са међународним обавезама и захтевима међународних организација (UNCTAD, OEBS) и страних институција које се баве контролом производа наоружања и робе двоструке намене, као и други послови из ове области.

У Сектору за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу  образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за Светску трговинску организацију;

2. Одсек за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА);

3. Група за сарадњу са међународним економским организацијама ОУН, ЦЕФТА и другим мултилатералном и регионалним организацијама и иницијативама;

4. Група за спољнотрговински систем и мере заштите;

5. Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом;

6. Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене