Одсек за информациону безбедност и електронско пословање

У Одсеку за информациону безбедност и електронско пословање обављају се послови који се односе на: заштиту података и информациону безбедност; инспекцијски надзор над применом прописа којим се уређује информациона безбедност; вршење надзора над радом оператора ИКТ система од посебног значаја; надзор над радом Националног ЦЕРТ-а, пријем инцидената у ИКТ системима од посебног значаја који могу да имају значајан утицај на нарушавање информационе безбедности; међународну сарадњу у области безбедности ИКТ система; вршење надзора над применом закона којим се урeђује електронски потпис и закона којим се уређује електронски документ; вршење надзора над радом регистрованих и евидентираних сертификационих тела и надзора над применом прописа којима је регулисана област електронског документа; вршење надзора над радом издавалаца временског жига и утврђивања испуњености услова прописаних законом и подзаконским актима, као и вођење регистра издавалаца временског жига.

Инспекцијски надзор -Контролне листе