Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost

Sava Savić
pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/ 20-20-072
e-mail:
sava.savic@mtt.gov.rs

U Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost obavljaju se poslovi koji se odnose na: obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i pripremanje strategije razvoja informacionog društva; pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja informacionog društva; učestvovanje u sprovođenju javnih nabavki informacionih sistema sa drugim organima; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže (AMRES); pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti razvoja informacionog društva; preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); primenu informaciono-komunikacionih tehnologija i pružanje informacionih usluga; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih akata; vršenje nadzora nad primenom zakona kojim se uređuje elektronski potpis i zakona kojim se uređuje elektronski dokument; pružanje stručne pomoći u izradi tenderske dokumentacije i obavljanje priprema za objavljivanje i sprovođenje konkursa; analiziranje strukture baze podataka i formata za razmenu podataka; zaštitu podataka i informacionu bezbednost; praćenje i analiza potencijala za podršku razvoju informacionog društva u privredi i državnim institucijama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za informaciono društvo obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za razvoj informacionog društva;
2. Odsek za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva;
3. Odsek za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje;