Grupa za međunarodnu saradnju

U Grupi za međunarodnu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: saradnju sa generalnim direktoratima EU (DG – Directorate General) koji su nadležni za proširenje EU, elektronske  komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj; proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU); preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); praćenje zakonodavnog okvira EU, kao i evropskih trendova razvoja u oblasti elektonskih komunikacija, novih IKT tehnologija i poštanskog saobraćaja; saradnju sa međunarodnim organizacijama gde naša zemlja ima status zemlje – članice, kao što su UPU, ITU, CEPT, EUTELSAT-IGO, IMSO, ITSO i dr.; pripremu za potvrdu međunarodnih akata koji su predmet ratifikacije; pripremanje predloga osnova za učešće na međunarodnim konferencijama i izveštaja sa tih konferencija; izradu planova, programa i izveštaja o radu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.