Група за међународну сарадњу

У Групи за међународну сарадњу обављају се послови који се односе на: сарадњу са генералним директоратима ЕУ (DG – Directorate General) који су надлежни за проширење EУ, електронске  комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај; процес приступања Републике Србије Европској унији (ЕУ); предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија (ИКТ); праћење законодавног оквира ЕУ, као и европских трендова развоја у области електонских комуникација, нових ИКТ технологија и поштанског саобраћаја; сарадњу са међународним организацијама где наша земља има статус земље – чланице, као што су UPU, ITU, CEPT, EUTELSAT-IGO, IMSO, ITSO и др.; припрему за потврду међународних аката који су предмет ратификације; припремање предлога основа за учешће на међународним конференцијама и извештаја са тих конференција; израду планова, програма и извештаја о раду, као и други послови из ове области.