Сектор за европске интеграције

У Сектору за европске интеграције обављају се  послови који се односе на: процес хармонизације политика и прописа са правном тековином Европске уније; сарадњу са релевантним институцијама ЕУ; спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ; учествовање у изради и реализацији НПИ; стручне и административне послове у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ; припремање предлога основе за спровођење Унапређеног сталног дијалога са ЕУ; праћење реализације Акционог плана за хармонизацију прописа са ЕУ; сарадњу са надлежним органима и иностраним донаторима ради усавршавања кадрова за потребе приступања ЕУ; праћење економског аспекта европских политика и програма; обраду свих квантитативних и квалификативних параметара релевантних за коришћење средстава из фондова ЕУ; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области трговине, електронских комуникација, поштанског саобраћаја и информационог друштва; припрему стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ у области трговине, електронских комуникација, поштанског саобраћаја и информационог друштва; усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката; координацију активности неопходне за обезбеђивање потребног националног суфинансирања ЕУ пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, у складу са релевантим процедурама; припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ у области трговине, електронских комуникација, поштанског саобраћаја и информационог друштва; сарадњу и учешће у раду међународних глобалних и регионалних организација у области трговине и електронских комуникација, поштанског саобраћаја и изградњe информационог друштва, а нарочито у међувладиним организацијама где наша земља има статус земље – чланице; сарадњу у међуресорским комисијама са циљем предузимања заједничких акција у области електронских комуникација, поштанског саобраћаја и изградње информационог друштва; израду планова, програма и извештаја о раду; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа; сарадњу на изради упоредних анализа са другим земљама; давање мишљења о прописима и актима које припремају други органи и организације; усаглашавање са међународним стандардима и препорукама из области електронских комуникација, поштанског саобраћаја и информационо-комуникационих технологија; припремање предлога основе за учешће на међународним конференцијама, семинарима, радионицама и скуповима; као и други послови из ове области.

       У Сектору за европске интеграције образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за европске интеграције и међународну сарадњу;

2. Одељење за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ.