Група за планирање и развој у области поштанског саобраћаја

У Групи за планирање и развој у области поштанског саобраћаја обављају се послови који се односе на: предлагање мера и планова за унапређење стања поштанских услуга; организовање прикупљања података у вези планирања стратешких праваца развоја унутрашњег и међународног поштанског саобраћаја; учествање у припреми стручних основа за међудржавне стручне комисије; израду стратегија развоја поштанског саобраћаја и унапређења техничко-технолошких система и усклађености са препорукама ЕУ; предлагање мера развоја у области поштанског саобраћаја; припрему и праћење реализације плана развоја поштанске мреже, нарочито у руралним подручјима; израду информација о проблематици и стању поштанског саобраћаја у области услуга; израду информација о стању поштанског саобраћаја у неразвијеним регионима и предлагање мера развоја, као и други послови из ове Оblasti.