Група за инспекцијски надзор

Контакт телефон:
011/ 20-20-091

У Групи за инспекцијски надзор обављају се послови који се односе на: управно-надзорне послове; инспекцијски надзор над применом закона и прописа донетих на основу њега и предузимање мера за отклањање неправилности; подношење пријава за покретање прекршајног, кривичног поступка и поступка у случају привредног преступа; управни поступак, као и други послови из ове области.

Послови инспектора за поштанске услуге обављају се у:

–  седишту Министарства и у подручној јединици широј од подручја управног округа за: Подунавски, Браничевски, Шумадијски, Поморавски и Златиборски управни округ и

– подручној јединици широј од подручја управног округа за: Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Рашки и Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу.

Контролне листе у области поштанских услуга

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15, 44/2018 и др. закон 95/2018) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере.

Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.
Обрасци коначних контролних листи објављују се на интернет страници инспекције и примењују се у поступку редовног инспекцијског надзора.

Сврха објаве јесте превенција, едукација и информација надзираним субјектима да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје поступање ускладили са прописима и спречили штету, и шта ће конкретно инспектор да контролише.

Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика.

Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал којим се поткрепљују налази из извештаја.

Извештај не може заменити налазе инспекцијског надзора, али може прилично да помогне инспекцији у утврђивању чињеница, ризика и стања ствари.

Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.

По завршетку инспекцијског надзора, контролна листа чини саставни део записника.Контролна листа 03 - Контрола обављања универзалне поштанске услуге
580.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа  04 - Контрола обављања комерцијалних постанских услуга
553.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Контролна листа 06 - Контрола електронске трговине
512.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Смернице за спречавање прања новца
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније... Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину
307.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину
310.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Годишњи извештај инспекције 2017. године
263.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...