Одељењe за поштански саобраћај и надзор

Контакт телефон:
011/ 20-20-082

У Одељењу за поштански саобраћај и надзор обављају се послови који се односе на: управно-надзорне послове; инспекцијски надзор над применом закона и прописа донетих на основу њега и предузимање мера за отклањање неправилности; подношење пријава за покретање прекршајног, кривичног поступка и поступка у случају привредног преступа; управни поступак, предлагање мера и планова за унапређење стања поштанских услуга; организовање прикупљања података у вези планирања стратешких праваца развоја унутрашњег и међународног поштанског саобраћаја; учествање у припреми стручних основа за међудржавне стручне комисије; израду стратегија развоја поштанског саобраћаја и унапређења техничко-технолошких система и усклађености са препорукама ЕУ; предлагање мере развоја у области поштанског саобраћаја; припреме и праћења реализације плана развоја поштанске мреже, нарочито у руралним подручјима; израду информација о проблематици и стању поштанског саобраћаја у области услуга; израду информација о стању поштанског саобраћаја у неразвијеним регионима и предлагање мера развоја, као и други послови из ове области.

У Одељењу за поштански саобраћај и надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за инспекцијски надзор;
2. Група за планирање и развој у области поштанског саобраћаја;