Група за регулативу у области електронских комуникација

У Групи за регулативу у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: припремање стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; израду упоредних анализа и процене утицаја регулативе на развој; учествовање у антимонополским активностима; израду платформи за учешће на међународним скуповима; усклађивањe рада и сарадње са другим органима и праћење извршење Закључака Владе из делокруга Групе; координирање послова припреме и обједињавања прилога Сектора за израду годишњег плана рада Владе и израђивање извештаје; координирање припремања периодичнх планова и периодичних извештаја о реализацији усвојених планова; припремање за европске интеграције, посебно у регулаторној области; праћење регулативе ЕУ у области електронских комуникација; усклађивање домаћих прописа са релевантним прописима ЕУ; праћење и измену прописа у циљу спровођења процеса дигитализације, предлагање мера за подстицање развоја и истраживања у области електронских комуникација; израђивање плана посета развојним центрима у области електронских комуникација, као и други послови из ове области.