Одељењe за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација

Контакт телефон:
011/ 20-20-077

У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: стратегију развоја електронских комуникација; процес планирања преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијских програма; припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области електронских комуникација; спровођење процеса стратешког управљања и процеса оперативног и средњорочног планирања; координирање послова припреме и обједињавања прилога Сектора за израду годишњег плана рада Владе и израду извештаја; израду Плана намене радио-фреквенцијских  опсега и учествовање у раду међународних организација које врше измене и допуне намене фреквенцијских опсега;утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори; анализирање развоја транспортних мрежа и конвергенције широкопојасних мрежа и мулитмедијалних сервиса; оцењивање усаглашености техничких захтева за производе у складу са потврђеним међународним споразумом и припремање докумената за законе о потврђивању конвенција међународних организација; припремање за европске интеграције у областима дигиталне телевизије, примене широкопојасних и мултимедијалних технологија; процену регулативе за развој и припремању стручних основа за израду нацрта закона; припремање предлога подзаконских аката за подстицај страних инвестиција, као и други послови из ове области.

У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за развој електронских комуникација;
2. Група за регулативу у области електронских комуникација;
3. Група за инспекцијски надзор у области електронских комуникација;