Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj

Irini Reljin
pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/ 20-20-077
Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija:
011/ 20-20-077
Inspekcija za elektronske komunikacije:
011/ 20-20-100
Odeljenje za poštanski saobraćaj:
011/ 20-20-092
Inspekcija za poštanski saobraćaj:
011/ 20-20-093
e-mail:
telekomunikacije@mtt.gov.rs

U Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj obavljaju se poslovi koji se odnose na: strategiju razvoja elektronskih komunikacija; pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti elektronskih komunikacija; proces planiranja prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskih programa; izradu Plana namene radio-frekvencijskih  opsega i učestvovanje u radu međunarodnih organizacija koje vrše izmene i dopune namene frekvencijskih opsega; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori; analiziranje razvoja transportnih mreža i konvergencije širokopojasnih mreža i mulitmedijalnih servisa; ocenjivanje usaglašenosti tehničkih zahteva za proizvode u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom i pripremanje dokumenata za zakone o potvrđivanju konvencija međunarodnih organizacija; pripremanje za evropske integracije u oblastima digitalne televizije, primene širokopojasnih i multimedijalnih tehnologija; procenu regulative za razvoj i pripremanje stručnih osnova za izradu nacrta zakona; pripremanje predloga podzakonskih akata za podsticaj stranih investicija; pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti poštanskog saobraćaja na domaćem i međunarodnom planu; saradnju i učešće u radu međunarodnih globalnih i regionalnih organizacija u oblasti poštanskog saobraćaja, preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja poštanskih usluga; saradnja u međuresorskim komisijama sa ciljem preduzimanja zajedničkih akcija u oblasti poštanskih usluga; izradu planova, programa i izveštaja o radu u oblasti poštanskih usluga; saradnju na izradi uporednih analiza sa drugim zemljama i saradnju sa drugim organima državne uprave radi realizacije projekata; inspekcijski nadzor; učestvovanje u pripremi nacionalnih i međunarodnih planova, usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

         U Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija;
2. Odeljenje za poštanski saobraćaj i nadzor;