Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

Ирини Рељин
помоћник министра
Контакт телефон:
011/ 20-20-077
Одељење за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација:
011/ 20-20-077
Инспекција за електронске комуникације:
011/ 20-20-100
Одељење за поштански саобраћај:
011/ 20-20-092
Инспекција за поштански саобраћај:
011/ 20-20-093
e-mail:
telekomunikacije@mtt.gov.rs

У Сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај обављају се послови који се односе на: стратегију развоја електронских комуникација; припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области електронских комуникација; процес планирања преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијских програма; израду Плана намене радио-фреквенцијских  опсега и учествовање у раду међународних организација које врше измене и допуне намене фреквенцијских опсега; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори; анализирање развоја транспортних мрежа и конвергенције широкопојасних мрежа и мулитмедијалних сервиса; оцењивање усаглашености техничких захтева за производе у складу са потврђеним међународним споразумом и припремање докумената за законе о потврђивању конвенција међународних организација; припремање за европске интеграције у областима дигиталне телевизије, примене широкопојасних и мултимедијалних технологија; процену регулативе за развој и припремање стручних основа за израду нацрта закона; припремање предлога подзаконских аката за подстицај страних инвестиција; припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области поштанског саобраћаја на домаћем и међународном плану; сарадњу и учешће у раду међународних глобалних и регионалних организација у области поштанског саобраћаја, предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја поштанских услуга; сарадња у међуресорским комисијама са циљем предузимања заједничких акција у области поштанских услуга; израду планова, програма и извештаја о раду у области поштанских услуга; сарадњу на изради упоредних анализа са другим земљама и сарадњу са другим органима државне управе ради реализације пројеката; инспекцијски надзор; учествовање у припреми националних и међународних планова, усаглашавање са међународним стандардима и препорукама, као и други послови из ове области.

 

         У Сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељењe за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација;
2. Одељењe за поштански саобраћај и надзор;