Odeljenje za susedne zemlje i zemlje centralne Evrope

U Odeljenju za susedne zemlje i zemlje centralne Evrope obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i sporazuma o slobodnoj trgovini  sa tim zemljama; rukovođenje i koordinaciju priprema, učešće u radu mešovitih tela po sporazumima o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, kao i sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku  saradnju; analiziranje i praćenje rezultata realizacije zaključenih sporazuma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; pripremanje informacija, platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama, koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa poslovima iz delokruga Odeljenja; ostvarivanje redovne saradnje sa ekonomskim savetnicima, delegiranim u zemlje koje su u delokrugu rada Odeljenja, pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija; kao i drugi poslovi iz ove oblasti.