Odsek za praćenje i analizu trgovinske i investicione saradnje sa svetom

U Odseku za praćenje i analizu trgovinske i investicione saradnje sa svetom obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu ukupne trgovinske i investicione saradnje sa svetom, praćenje i analizu globalnih trendova u svetskim investicionim tokovima i međunarodnoj trgovini u cilju sagledavanja uloge Srbije; izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovisnke i investicione saradnje sa svetom; izradu izveštaja o ispunjenju ciljva spoljnotrgovinske razmene i privlačenju stranih ulaganja; pružanje stručne podrške za izlazak na nova tržišta; pružanje podrške stranim ulagačima u komunikaciji sa državnim organima i organima lokalne samouprave; pružanje podrške ekonomskim savetnicima u DKP Republike Srbije u smislu priprema materijala za promocije odabranih ekonomskih oblasti od interesa za ciljano tržište, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.