Odeljenje za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje

U Odeljenju za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma, protokola i memoranduma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji sa tim zemljama; praćenje  realizacije zaključenih sporazuma, protokola i memoranduma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku  saradnju; pripremanje informacija i platformi za bilateralne susrete  i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaje sa ovih susreta; praćenje i analiziranje  stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa ovim poslovima; ostvarivanje redovne saradnje sa ekonomskim savetnicima, delegiranim u zemlje koje su u delokrugu rada Odeljenja, pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.