Odsek za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, istočnu i jugoistočnu Aziju

U Odseku za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, Indiju, istočnu i jugoistočnu Aziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama; rukovođenje i koordinaciju priprema, kao i učešće u radu mešovitih tela po sporazumima o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i po sporazumima o slobodnoj trgovini; analiziranje i praćenje rezultata realizacije navedenih sporazuma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku saradnju sa ovim zemljama; pripremanje informacija i platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaje sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama, izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje stručne podrške izvoznicima za izlazak na tržišta tih zemalja; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa sa poslovima iz delokruga Odseka; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.