Odsek za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku

U Odseku za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma, protokola i memoranduma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji sa tim zemljama; praćenje  realizacije zaključenih sporazuma, protokola i memoranduma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku  saradnju; pripremanje informacija, platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaje sa ovih susreta; praćenje i analiziranje  stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama, koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa sa poslovima iz delokruga Odseka; ostvarivanje redovne saradnje sa ekonomskim savetnicima, delegiranim u zemlje koje su u delokrugu rada Odseka, pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.