Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju


pomoćnik ministra
Kontakt telefon:
011/264-2119
e-mail:
maja.mandrapa.gasic@mtt.gov.rs


U
Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje i razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa; predlaganje i sprovođenje strategije i politike razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa; pripremanje za zaključivanje, izradu dokumenata i izvršenje bilateralnih ekonomskih i trgovinskih sporazuma, sporazuma o slobodnoj trgovini, protokola i memoranduma; izradu informacija, platformi i podsetnika za bilateralne susrete, pregovore i razgovore sa stranim državnim predstavnicima, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje bilateralne ekonomske saradnje; predlaganje i izvršavanje mera za unapređenje i podsticanje bilateralne ekonomske saradnje; iznalaženje rešenja za probleme u bilateralnoj saradnji sa institucijama ili privrednim subjektima dve strane; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih tela za bilateralnu ekonomsku saradnju, kao što su komiteti, komisije, radne grupe, poslovni saveti i drugi; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa bilateralnom ekonomskom saradnjom; praćenje i analizu globalnih trendova u svetskim investicionim tokovima i međunarodnoj trgovini u cilju sagledavanja uloge Srbije; izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa svetom; izradu izveštaja o ispunjenju ciljeva spoljnotrgovinske razmene i privlačenja stranih ulaganja; pružanje stručne podrške za izlazak na nova tržišta; pružanje podrške stranim ulagačima u komunikaciji sa državnim organima i organima lokalne samouprave, pružanje stručne podrške ekonomskim savetnicima u našim DKP u smislu priprema materijala za promocije odabranih ekonomskih oblasti od interesa za ciljano tržište, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje;

2. Odsek za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, istočnu i jugoistočnu Aziju;

3. Odeljenje za susedne zemlje i zemlje centralne Evrope;

4. Odsek za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku;

5. Odsek za praćenje i analizu trgovinske i investicione saradnje sa svetom.