Одељење за координацију, студијско-аналитичке и правне послове

У Одељењу за координацију, студијско-аналитичке и правне послове, обављају се послови који се односе на: координацију рада унутрашњих организационих јединица Сектора у области вршења инспекцијског надзора и предузимања управних и казнених мера; израду планова и програма рада; израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; израду упутстава и инструкција за јединствено поступање инспектора; вршење инспекцијског надзора и пружање стручне помоћи одељењима ван седишта Министарства; праћење прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења; сарадњу са другим органима државне управе, организацијама, правосудним органима и удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; административно-техничке послове за потребе Сектора и Одељења и послове контроле штампаних, електронских и других облика оглашавања субјеката из области туризма, као и други послови из ове области.