Гордана Радосављевић

Рођена 11.04.1966. у Земуну, општина Земун, Република Србија

Звање: Магистар економских наука

Образовање:  

(Основна школа) «Милан Муњас», Уб, 1972-1980.

(Средња Школа) Београд, Средња медицинска школа, педијатријски смер,1980-1984.

(Факултет) Београд, Пољопривредни факултет БУ, дипломирала 1990. и стекла звање Дипломирани инжењер пољпривреде за економику, дипломски рад, тема:»Примена нових технологија у развоју пољопривреде» оцена 9, просечна оцена студирања 6,91.

(Постдипломске студије) Београд, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент и стекла звање магистар економских наука.

Подаци о запослењу:

Од 1992-1993 ,  у Предузећу у приватној својини за спољну и унутрашњу трговину «Глобус» Лајковац,  радила на пословима «референта за спољну трговину».

Од 1993-1998 , Адвокатска канеларија «Радосављевић» , Ваљево, радила на пословима сарадника и од 1996 на пословима судског тумача за новогрчки језик.

Од 1998-2003,  у Министарству финансија и економије, Пореска управа, регионални центар Београд, Одељење за послове финансијске полиције за Колубарски округ са седиштем у Ваљеву,  радила на радном месту «инспектор I финансијске полиције ».

Од 2003 радиу Министарству трговине, туризма и услуга, Одељење за град Београд, са седиштем у Београду, радно место « туристички инспектор» одсек за контролу не-категорисаних угоститељских објеката.

Од 2005-2007 радила у наведеном Министарству на радном месту «шеф Одсека-туристички инспектор» у Одељењу за град Београд , Одсек за контролу категорисаних угоститељских објеката и туристичких агенција.

Од 1996 ради и као стални судски тумач за новогрчки језик (превела више од 4000 страница стручног текста различите садржине).

Страни језици:

Говори новогрчки (судски тумач за новогрчки језик, постављена решењем број 740-06-321/96 -18 од 18.08.1996. Министарства правде Републике Србије), француски (пасивно) и основно занање енглеског језика.

Усавршавање:

Боравила на Аристотеловом Универзитету у Солуну, 1996.

Школске 2005-2006 уписала постдипломске студије на универзитету Сингидунум у Београду.

28.12.2007 одбранила магистарски рад на тему ,,Позиционирање Србије на туристичком тржисту југоисточне Европе“ и стекла звање магистра економских наука.

Тренинзи и курсеви:

Рад на рачунару: програми Microsoft Word, Excel, Power point

Страни језик: почетни курс енглеског језика