Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа

У Одсеку за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови координације инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа; израда процедура за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одсека; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одсека по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема  предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга Одсека, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.