Група за поступање са одузетом робом

У Групи за поступање са одузетом робом обављају се послови координације који се односе на финансијско-материјалне послове у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора и израду процедура из делокруга Групе, који се односе на: смештај, чување, продају, уништење, отпис или други законом утврђени начин поступања са одузетом робом, вођење евиденције о одузетој роби, као и усаглашавање и сравњење стања робе са складиштарима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе.