Одељење за технички надзор

У Одељењу за технички надзор обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету (технички надзор); финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; израда процедура за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Одељењу за технички надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа;
2. Група за поступање са одузетом робом.